Eesti logopeedid katsetasid oma igapäevatöös Osili tähti.*

Ingrid Veskiväli – logopeed/eripedagoog
Kiili lasteaed – logopeed • Marienthali Psühhiaatria ja Psühholoogia keskus – logopeed/eripedagoog • nõustaja • lektor

“Laps peab saama asju puutuda/katsuda, see ongi vast kõige olulisem.”


Kas soovitaksite Osil sümboleid oma kolleegidele ja lastevanematele? – Jaa, tingimata.

Laps peab saama asju puutuda/katsuda, see ongi vast kõige olulisem. Lihtne vahetada, kerge kaasa tuua. Lapse jaoks läheb eesmärk kaugemale, praktiku jaoks tuleb lähemale, seega super!

Üldine hinnang Osil sümbolitele: väga hea

Milline on laste suhtumine Osil sümbolitesse?

Mõni laps on väga terane ja küsib kirjavahemärkide kohta. Nad soovivad värvida, kuid selle jätsime sel korral ära.

Kas näeksite ka edaspidi võimalust kasutada Osil sümboleid oma igapäevatöös?

Jah, nad on kerged ja käepärased, pildid enamasti selged, hea on neid füüsiliselt ka käes hoida.

Tegevus ja eesmärk: sõnavara arendus ja laiendamine, esemete ja olendite tundmaõppimine, tähtede õppimine, lugemine, õige hääldus, lühikeste sõnade ladumine.
Laste arv: 35; Laste vanus: 4-9a

Ülle Lepisk – logopeed
Elva Lasteaed Õnneseen – logopeed

Selline komplekt võiks olla igas lasteaias.”


Kas soovitaksite Osil sümboleid oma kolleegidele ja lastevanematele? – Selline komplekt võiks olla igas lasteaias.

Teie üldine hinnang Osil sümbolitele:

Sümbolid tekitasid huvi ja põnevust nii minus kui ka lastes. Need motiveerisid lapsi tegutsema, tõid vaheldust ja äratasid uudishimu. Kuna sümbolid on päris kallid, võiks neid saada kuidagi koguda. Soovitaksin kinkida sünnipäevaks lapse nime tähed toa kaunistamiseks ja ühtlasi ka õppimiseks.

Laste suhtumine Osil sümbolitesse:

Laste suhtumine oli positiivne, nendega taheti tegutseda, sooviti ise katsuda ja laduda.

Kas näeksite ka edaspidi võimalust kasutada Osil sümboleid oma igapäevatöös? 

Tegutseksin Osil sümbolitega kindlasti ka edaspidi nende huvitava välimuse ja mitme kasutusvõimaluse tõttu.

Tegevus ja eesmärk: Õige häälduse õppimine, hääliku kuulmine sõnades, häälikute asukoha määramine, häälimine, tähtede õppimine, sõnade lugema ja kirjutama õppimine.
Laste vanus:  3-7a; Laste arv: 40 häälduspuudega, kõnepuudega või lugema-kirjutama õppimise raskustega last; 

Lea Kübar – Logopeed
Lea Kübar Eralogopeed OÜ, Valga Haigla

“OSIL sümbolitel on minu töös juba oma kindel koht ja eks tuleb ka mõtteid, mil viisil neid veelgi kasutada.”


Kas soovitaksite OSIL sümboleid oma kolleegidele ja lastevanematele? 

Usun, et soovitaksin nii kolleegidele kui lapsevanematele. Tavaliselt soovitan töövahendeid just sellistel juhtudel kui selle abil olen saanud oma teraapiaeesmärkideni kiiremini jõuda.

Teie hinnang OSIL sümbolitele.

Sümbolid on vägagi universaalsed ja neid saab kasutada niivõrd laialdaselt kui täiskasvanul loovust jätkub. Meeldisid väga pildid ja ka tekst oli enda jaoks huvitav aga laste jaoks keeruline. Kõige rohkem kasutasin materjali piltide vaatamisena ja teksti ettelugemisena/teksti mõistmisel ja sõnavara tähenduste täpsustamisel/laiendamisel. Samuti tähede tutvustamisena ja lause laiendamise võttena. Lauseid lugemismaterjalina kasutada pole väga võimalik, kuna lause pikkus ei vasta lapse operatiivmälu mahule st laps ei suuda loetavat lauset meeles hoida, et seda mõista. Pikemate lausete lugemisel on loetavaks matejaliks trükitähe asemel aga juba kirjatähed. Lause pikkus on isegi ettelugemisel kohati liiga pikk, seetõttu sain kasutada neid pigem isegi koolilastega.

Laste suhtumine OSIL sümbolitesse.

Lapsed on nendega juba mõnusalt harjunud. Teenuse alguses on mitmed juba ise küsinud, kas OSIl tähtesid ka kasutame.

Kas näeksite ka edaspidi võimalust kasutada OSIL sümboleid oma igapäevatöös?

OSIL sümbolitel on minu töös juba oma kindel koht ja eks tuleb ka mõtteid, mil viisil neid veelgi kasutada.

Tegevus ja eesmärk: Kuuldud teksti tajumine ja mõistmine. Kuuldud teksti ümberjutustamine. Operatiivmälu mahu suurendamine. Häälduse korrigeerimine. Sõnavaraline töö. Tähtede kordamine
Laste arv: 18; Laste vanus: 2.6 a- 15a 

Helen Kukk
Rakvere haigla logopeed

“Soovitaksin eelkõige neid sümboleid koju ja lasteaeda.”


Kas soovitaksite OSIL sümboleid oma kolleegidele ja lastevanematele?

Soovitaksin eelkõige neid sümboleid koju ja lasteaeda. Lasteaias võiks nendel olla oma koht, nt kusagil n-ö tähekorvis või ka kusagile välja panduna. Lapsed saaksid nii vabalt nendega tutvuda. Neid saaks täheõppes kasutada. Kodus sobivad need täheõppe ajaks ka väga hästi. Kasutasin ka konkreetse tähe taga olevaid jutte, näiteks selleks, et laps saaks harjutada selle hääliku õiget hääldust sidusas kõnes. Tähejutte saaks häälikuseades ka kinnistavad faasis kasutada, eesmärgiks vastava hääliku õige hääldus erinevates positsioonides (sõna alguses, keskel ja lõpus) sidusas jutus. Kuigi juttudes olid ülekaalus sõnad, kus häälik oli sõna alguses.

Teie hinnang OSIL sümbolitele:

Pildid ja kujundus meeldisid väga. Meeldib ka idee siduda tähega mingi tähejutt. Hea, et jutud olid suurte trükitähtedega, nii said ka algajad lugejad proovida lugusid kokku lugeda. Kohati jäid jutud aga natukene poolikuks ning puudu selge probleem jutus. Seetõttu ei ole nende järgi hiljem väga kerge jutustada. Samuti on mitmed jutud paljude mõttelünkadega, mis võib eelkõige kõnehäirega lastel raskendada selle mõistmist. Juttude alusel on aga siiski hea näiteks vestlust edasi arendada ja neile lastele, kellel keelelisi raskusi väga ei ole on jutud sobivamad (nt laps kellel ainult hääliku vaeghääldus, muu keeleline pool korras). Mitut juttu saaks algklassides niäteks kasutada loovkirjutamise alusena, näiteks saaks anda lastele ülesandeks selle alusel ise lugu mõelda või lugu edasi rääkida. See oleks rohkem aga eesti keele tunni teema, kui logopeedilise teraapia osa. Algajale lugejale ja lapsele, kellel võib-olla on lugemisega raskusi võivad tekstid olla ka seetõttu pisut keerukad, et neis esineb mitmeid keerukaid sõnu. Pigem sobivad jutud tavaarenguga lastele, kellel lugemisega ja mõistmisega suuri raskusi ei ole. Tähed sobiksid minu hinnangul ka näiteks kodus või lasteaiarühmas täheõppeks. Ise kasutan tähtede teadlikustamiseks seinal olevaid tähekaarte ja leian, et täheõppe seisukohast nendest minu kabinetis piisab.

Laste suhtumine OSIL sümbolitesse:

Lastele meeldis eriti see, kui nad said sümboli koju. Sellisel juhul saaks sümboleid ka preemiana kasutada. Lapsed olid rõõmsad, et said ise pilte värvida.

Tegevus ja eesmärk: Peamiselt häälikuseade. Häälikut õppides lasin lapsel mõne tähe seast leida õpitava hääliku tähe. Saime rääkida, mis on pildil. Nendega, kes juba oskasid häälikut öelda, sai harjutada ka pildil olevate sõnade ütlemist (vastav häälik sõna alguses).
Laste arv:  10; Laste vanus: 4-8a

Uuringust

1. Katse toimus jaanuar 2018, selles osales 6 logopeedi ja 129 last, vanuses 3-15 aastat. Tähed anti logopeedidele tasuta, kuid nende kasutamise eest logopeedidele ei tasutud.
2. Üldist hinnangut Osili sümbolitele mõõdeti skaalal: halb- rahuldav- hea- väga hea- suurepärane